Vožnja s spremljevalcem

Pravijo, da na mladih svet stoji. Res je, polni so hotenja po znanju, imajo dobre motorične sposobnosti, željo postati samostojni? Manjka pa jim izkušenj. Prav tako je tudi pri pridobivanju vozniškega izpita.

Skrb za pravilno teoretično znanje o cestnoprometnih predpisih, za pravilen razvoj sposobnosti, razumno in preudarno reševanje nepredvidljivih situacij, ki se nam v vsakodnevnem življenju lahko pojavijo, ko vozimo avto, so le nekatere od skrbi, s katerimi se srečujete starši.

Biti odgovorni za vzgojo in dobro svojega otroka je težka naloga, pri kateri pa vam lahko pomagamo s ponujenim tečajem voznika s spremljevalcem po dopolnjenem 16. letu. Zaupanje med staršem in mladim voznikom se tako vzpostavi še zgodaj, zato boste tudi starši gotovo mirneje zaupali svojim otrokom, ko bodo postali samostojni vozniki.

Več iz zakona glede vožnje s spremljevalcem.

(1) Osebni avtomobil sme voziti tudi oseba, starejša od 16 let:

  1. ki je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B, opravila teoretični del vozniškega izpita in v šoli vožnje zaključila praktični del usposabljanja;
  2. ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije;
  3. če jo med vožnjo spremlja spremljevalec;
  4. če je vozilo označeno s predpisano tablico »L«.

(2) Spremljevalec osebe iz 3. točke prejšnjega odstavka je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki. Če je spremljevalec druga oseba, lahko v obdobju petih let usposablja največ dve osebi iz prejšnjega odstavka.

(3) Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora upravna enota spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.

(4) Usposabljanje iz 1. točke prvega odstavka tega člena sme začeti oseba, ki je dopolnila 16 let.

(5) Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba iz prvega odstavka tega člena pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

(6) Pod pogoji, navedenimi v tem členu, sme oseba iz prvega odstavka tega člena voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.

(7) Pri spremljanju osebe iz prvega odstavka tega člena je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila ta oseba, razen če nevarnega ravnanja oziroma prekrška ni mogel preprečiti.

(8) Tablica iz 4. točke prvega odstavka tega člena je kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. Nameščena mora biti na levi polovici zadnje strani vozila, kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem.

Zadovoljni učenci

Izberite pravo avtošolo

IZBERITE ALFA-B