PONOVNO OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

V kolikor vam je bil odvzeto vozniško dovoljenje vam pomagamo pri ponovnem opravljanju vozniškega izpita.

Podrobnosti glede pridobitve vozniškega dovoljenja najdete v spodnjem tekstu ali pa nas kontaktirajte.

Ponovna pridobitev vozniškega dovoljenja (64. ČLEN ZAKONA)

(1) Oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odločbe. Če je osebi izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja ali je oseba v preizkusni dobi oziroma v enem letu po poteku preizkusne dobe odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške, storila prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu, ki ureja prekrške, izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, lahko oseba ponovno pridobi novo vozniško dovoljenje šele po enem letu od izvršitve odločbe. Oseba, ki ji je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po kazenskem zakoniku, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po izvršitvi tega varnostnega ukrepa.

(2) Pogoj za pridobitev novega vozniškega dovoljenja je, da oseba iz prejšnjega odstavka opravi kontrolni zdravstveni pregled, se udeleži programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, določenega s tem zakonom, in ponovno opravi vozniški izpit.

(3) Če so bile osebi iz prvega odstavka tega člena izrečene kazenske točke oziroma varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, se mora pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti rehabilitacijskega programa, določenega s tem zakonom, namesto programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.

(4) Oseba iz prvega in tretjega odstavka tega člena se sme priglasiti k opravljanju vozniškega izpita, ko predloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu in dokazilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali potrdilo o opravljeni edukacijski oziroma psihosocialni delavnici, ki so določena s tem zakonom. V primeru zdravljenja odvisnosti iz 3. točke prvega odstavka 53. člena tega zakona pa se sme oseba priglasiti k opravljanju vozniškega izpita, ko predloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po opravljenem programu zdravljenja.

(5) Če je imela oseba iz prejšnjega odstavka v vozniškem dovoljenju, za katero ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti, vpisanih več kategorij motornih vozil, se ji v vozniško dovoljenje vpišejo vse te kategorije, če opravi vozniški izpit za motorna vozila tiste kategorije oziroma tistih kategorij, s katerimi je storila prekršek ali prekrške, za katere so ji bile izrečene kazenske točke, in izpolni druge pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja ali če je opravila vozniški izpit za kategorijo, ki vključuje tudi tisto kategorijo, s katero je storila prekršek.

(6) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje voznik, ki se pri vožnji vozila v cestnem prometu izkazuje z vozniškim dovoljenjem, ki je na podlagi sodne odločbe prenehalo veljati. Enako se kaznuje tudi voznik, ki se pri vožnji vozila v cestnem prometu izkazuje z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini na podlagi slovenskega vozniškega dovoljenja, ki je na podlagi sodne odločbe prenehalo veljati. Vozniško dovoljenje se odvzame in vrne upravni enoti na območju stalnega prebivališča imetnika vozniškega dovoljenja, če tega v Republiki Sloveniji nima, pa upravni enoti, ki ima sedež na območju storitve prekrška.

Zadovoljni učenci

Izberite pravo avtošolo

IZBERITE ALFA-B